Privacy policy Zonvaart Reisgroep

Zonvaart Reizen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

In deze privacy policy wordt op een transparante manier informatie geven over hoe de Zonvaart Reisgroep omgaat met persoonsgegevens.

Zonvaart Reisgroep doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Zonvaart Reisgroep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat de Zonvaart Reisgroep:

 • De persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
 • Vraagt om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en hier zorgvuldig afspraken over gemaakt zijn.
 • Op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens.

Zonvaart Reisgroep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen zijn kunnen deze gesteld worden via de contactgegevens in de laatste paragraaf van dit document.

 

Inhoudsopgave

1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten

2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

3. Verwerking van persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerden

4. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

5. Verstrekking aan derden

6. Bewaartermijn

7. Beveiliging

8. Rechten omtrent persoonsgegevens

9. Klachten

10. Vragen

Contactgegevens

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten

1.1. Persoonsgegevens van klanten wordt door de Zonvaart Reisgroep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

a. Het verzorgen van reizen en/of reisgerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies, etc.).

b. Het verzorgen van bijzondere reisgerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het aanvragen van visa, reisverzekeringen, hulp bij calamiteiten, etc.).

c. Communicatie over het verzorgen van 1.1.a. of 1.1.b.

d. Administratieve doeleinden

 

1.2. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

a. De verstrekking ervan en/of

b. De boekingsbevestiging

 

1.3.   Voor de doelstelling(en) kan de Zonvaart Reisgroep de volgende persoonsgegevens nodig hebben:

a. Officiële namen 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c. en 1.1.d.
b. Geslacht 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c. en 1.1.d.
c. Geboortedatum 1.1.a., 1.1.b. en 1.1.d.
d. Bedrijfsnaam, indien van toepassing 1.1.c. en 1.1.d.
e. Adres 1.1.c. en 1.1.d.
f. Telefoonnummer(s) 1.1.a., 1.1.b. en 1.1.d.
g. E-mailadres 1.1.b. en 1.1.c.
h. Thuisblijver naam en telefoonnummer(s) 1.1.a. en 1.1.c.
i. Type reisdocument 1.1.a. en 1.1.b.
j. Geldigheidsdata reisdocument 1.1.a. en 1.1.b.
k. Geboorteplaats 1.1.b.
l. Nationaliteit  1.1.b.
m. Reisdocumentnummer 1.1.b.
n. Uitgifteplaats reisdocument 1.1.b.
o. Burgerservicenummer 1.1.b.
p. (Foto)kopie reisdocument  1.1.b.
q. Reisgeschiedenis 1.1.b.
r. Diëten of reisbeperkende gezondheidsomstandigheden 1.1.a.
s. Kenteken voertuig 1.1.b.
t. Reisvoorkeur(en) 1.1.a. en 1.1.b.
u. Deelnamenummer loyaliteitsprogramma(‘s) 1.1.a.
v. Creditcard gegevens 1.1.a., 1.1.b. en 1.1.d.
w. Polisnummer reis- en/of annuleringsverzekering(en)  1.1.b.
x. Overige voor de reservering noodzakelijke persoonlijke gegevens 1.1.a. en 1.1.b.

 

1.4.   De persoonsgegevens worden door de Zonvaart Reisgroep veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

a. Indien men nadrukkelijke opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van 1.1.a. en/of 1.1.b.

b. Gedurende de periode dat men klant is of totdat men verwijdering wenst daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

2.1.   Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de Zonvaart Reisgroep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

a. Het informeren van de geadresseerde door middel van aanbiedingen en nieuwsberichten met betrekking tot onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten.

 

2.2. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

a. Het inschrijving formulier nieuwsbrief.

b. Een formulier waarop u aangeeft dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

c. Mondelinge aanmelding.

 

2.3.   Voor de doelstelling(en) kan de Zonvaart Reisgroep de volgende persoonsgegevens nodig hebben:

a. Naam

b. Postcode

c. Huisnummer

d. E-mailadres

 

2.4.   De persoonsgegevens worden door de Zonvaart Reisgroep veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

a. Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

3. Verwerking van persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerden

3.1. Persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerden worden door de Zonvaart Reisgroep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

a. Het informeren van de geadresseerde door middel van aanbiedingen en nieuwsberichten met betrekking tot onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten en/of gerichte contacten.

b. Het verzorgen van reizen, optie boekingen of reisgerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies, etc.).

c. Communicatie over het verzorgen van 3.1.b.

d. Administratieve doeleinden

 

3.2. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

a. De verstrekking ervan

b. De mondelinge toestemming

c. Afgifte van het visitekaartje

d. Via koppeling met social media

 

3.3. Voor de doelstelling(en) kan de Zonvaart Reisgroep de volgende persoonsgegevens nodig hebben:

a. Naam 3.1.a., 3.1.c. en 3.1.d.
b. Officiële namen 3.1.b.
c. Geslacht 3.1.a., 3.1.b., 3.1.c. en 3.1.d.
d. Geboortedatum 3.1.b. en 3.1.d.
e. Bedrijfsnaam, indien van toepassing 3.1.a., 3.1.b. en 3.1.d.
f. Adres 3.1.b., 3.1.c. en 3.1.d.
g. Telefoonnummer(s) 3.1.a., 3.1.b., 3.1.c. en 3.1.d.
h. E-mailadres 3.1.a. en 3.1.c.
i. Thuisblijver, naam en telefoonnummer 3.1.b.
j. Diëten of reisbeperkende gezondheidsomstandigheden  3.1.b.

 

3.4. De persoonsgegevens worden door de Zonvaart Reisgroep veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

a. Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospectcontact en/of geïnteresseerde.

b. Indien men nadrukkelijke opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van 3.1.b.

c. Gedurende de periode dat men een optie boeking heeft.

d. Tot het moment dat men verwijdering wenst daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

4.   Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

4.1.   Persoonsgegevens van medewerkers worden door de Zonvaart Reisgroep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

a. Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

b. Marktprofilering

 

4.2. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

a. De arbeidsovereenkomst en evt. bijlage

b. De mondelinge toestemming

c. De verstrekking ervan

 

4.3. Voor de doelstelling(en) kan de Zonvaart Reisgroep de volgende persoonsgegevens nodig hebben:

a. Naam 4.1.b.
b. Officiële namen 4.1.a.
c. Geboortedatum 4.1.a.
d. Telefoonnummer 4.1.a.
e. E-mailadres 4.1.a.
f. Salarisgegevens 4.1.a.
g. Kopie ID 4.1.a.
h. BSN-nummer 4.1.a.
i. Bankgegevens 4.1.a.
j. Kopie relevante diploma’s  4.1.a.
k. Foto medewerker 4.1.b.
l. Overige gegevens voor Arbo-dienst en UWV  4.1.a.

 

4.4. De persoonsgegevens worden door de Zonvaart Reisgroep veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

a. Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de personeelsadministratie voor 2 jaar en in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die aan de Zonvaart Reisgroep verstrekt zijn zullen uitsluitend aan derde partijen verstrekt worden indien dit absoluut noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden.

 

5.1    Zo maakt de Zonvaart Reisgroep gebruik van een derde partij voor:

a. Het verzorgen van reizen of reisgerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies, etc.).

b. Het verzorgen van bijzondere reisgerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het aanvragen van visa, reisverzekeringen, hulp bij calamiteiten, etc.).

c. Communicatie over het verzorgen van 1.1.a., 1.1.b. of 3.1.b.

d. Administratieve doeleinden

e. Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

f. Het verzorgen van optie boekingen of reisgerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies, etc.).

g. Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

5.2. De Zonvaart Reisgroep zal nooit persoonsgegevens aan partijen verstrekken waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij men dit nadrukkelijk verzoekt ten behoeve van het verzorgen van reizen of (bijzondere) reisgerelateerde diensten.

Met de officiële verwerkers van persoonsgegevens waarmee de Zonvaart Reisgroep een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten, zijn de noodzakelijke afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens optimaal te waarborgen.

Daarnaast zal de Zonvaart Reisgroep de verstrekte gegevens alleen aan een derde partij verstrekken als dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is, maar niet beperkt tot, dat justitie, met een gerechtelijk bevel, gegevens opeist in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval dient de Zonvaart Reisgroep medewerking te verlenen en is dan verplicht deze gegevens af te geven of te laten inzien.

 

6. Bewaartermijn

De Zonvaart Reisgroep bewaart persoonsgegevens niet langer dan in deze privacy policy is vastgelegd voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

7. Beveiliging

De Zonvaart Reisgroep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo heeft de Zonvaart Reisgroep de volgende maatregelen genomen:

a. Alle personen die namens de Zonvaart Reisgroep kennis kunnen nemen van persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

b. De Zonvaart Reisgroep hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.

c. De Zonvaart Reisgroep zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

d. De Zonvaart Reisgroep maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

e. De Zonvaart Reisgroep test en evalueert de maatregelen regelmatig.

f. De medewerkers van Zonvaart Reisgroep worden blijvend zorgvuldig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

8. Rechten omtrent persoonsgegevens

Een persoon heeft te allen tijde recht op inzage van de persoonlijke gegevens die de Zonvaart Reisgroep heeft opgeslagen indien de persoon kan aantonen de eigenaar van de gegevens te zijn of daartoe gemachtigd is.

Ook kan men, indien men geen klant is, de Zonvaart Reisgroep of één van haar verwerkers vragen om rectificatie of verwijdering van de gegevens en kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens (of een deel hiervan) indien men kan aantonen de eigenaar van de gegevens te zijn of daartoe gemachtigd is.

De Zonvaart Reisgroep is verplicht om legitimatie en/of de machtiging te vragen voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

 

9. Klachten

Mochten er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens dan vraagt de Zonvaart Reisgroep hierover direct contact met hen op te nemen.

Na melding heeft men het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).

 

10. Vragen

Als er naar aanleiding van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact met de Zonvaart Reisgroep op.

 

Contactgegevens Zonvaart Reisgroep

 

Zonvaart Reisgroep

Middenwaard 16

1703 SE Heerhugowaard

Nederland

info@zonvaart.nl

+31 880 660 880

 

Tot de Zonvaart Reisgroep behoren de volgende bedrijven en/of merken:

 • Maatschappij tot Exploitatie van Reisbureaus ‘Kennemerland’ B.V.
 • Anko Tours B.V.
 • Zonvaart Reizen
 • Send Me Anywhere
 • Destinations
 • Anko Reizen
 • Beursreizen
 • VakantiereisCadeau
 • MijnReisoverzicht
 • HoeWasDeVakantie
 • Diamond Destinations
 • Top Golf Reizen
 • Direct op Reis
 • De Beste Vakantie Top 10
 • Travel Centre
 • Voetbaltrip

 

versie: 1804

Kies jouw verrassingsreis

Ben jij avontuurlijk ingesteld? Wil jij een uniek weekendje weg of pas op de luchthaven ontdekken waar je vakantie naar toe zal gaan? Kies dan één van onze verrassingsreizen en ben verzekerd van een voordelige reis naar één van de mooiste plekjes op een onvergetelijke vakantiebestemming!

 

Weekend

Met dit voordelige arrangement kies je voor een bijzondere trip met eigen vervoer naar een verrassende bestemming buiten Nederland.

3 dagen voor € 149

Citytrip

Steden in Europa zijn prachtig, maar wil je eens echt iets anders? Met dit arrangement laten we je kennis maken met Europa's mooiste 'hidden treasures'.

3 dagen voor € 349

Budget

Voordeliger kan haast niet! Met dit budget-arrangement vlieg je naar een te gekke bestemming in Europa waar je slaapt in een budget hotel of hostel.

4 dagen voor € 249

Zomer Deal

Lekker een weekje weg. Met deze Zomer Deal vertrek je met het vliegtuig naar een veilige zomerse bestemming in Europa. Waar zal het avontuur je brengen? 

8 dagen voor € 599

Family Deal

Zijn jullie wel in voor iets nieuws? Met dit verrassingsarrangement kiezen jij en je gezin voor een leuke vakantie in Europa. Zowel kids als ouders zullen zich deze vakantie niet vervelen.

8 dagen voor € 699

Fly & Drive

Stel je voor... Je rijdt met een huurauto door een prachtig landschap, van de ene leuke slaapplek naar de andere. Muziekje aan, wind door de haren en blik op oneindig.

8 dagen voor € 799

Winterzon

Ben je het gure winterweer in Nederland zat? Kies dan een weekje naar de zon! Heerlijk genieten van een aangename temperatuur en een flinke portie vitamine D.

8 dagen voor € 699

9.3

Klant reviews

 • Nice is een hele mooie stad en een geweldige uitval basis voor de dorpjes aan de cote d'Azur. Het hostel lag pal naast het station en in Frankrijk kan je tot en met 25 op jongeren tarief reizen dus mooi van mee genoten. Top weekend gehad. SMA had ook nog een culturele wandeltour geregeld maar door te weinig aanmeldingen ging die niet door. SMA heeft me netjes een whatsapp gestuurd en geld teruggestord. Niets dan lof voor SMA

  Niels Baptist

 • Een aanrader!!!!
  Geweldige dagen gehad in Madrid. Een prachtige stad, prima hotel. Kortom echt een zeer fijne verassing. Een aanrader!!!!

  11 november 2019

  Glorie

 • Zeker voor herhaling vatbaar!
  Voor het eerst op pad geweest met een citytrip van send me anywhere. Het was prima geregeld, een mooi hotel en voor de keuze actief en cultureel was Palma de Mallorca een prachtige bestemming! We hebben genoten van de bezienswaardigheden en ook nog even afgekoeld in de zee!
  Send me anywhere dank jullie wel voor deze onvergetelijke ervaring!!!!

  18 september 2019

  Feenstra

 • Voor herhaling vatbaar!
  Mijn bestemming Carcassonne was nogal onverwacht te noemen maar toch heeft het mij enorm kunnen bekoren! Heb een fiets gehuurd waardoor alles heb kunnen zien wat ik wou, alles was perfect geregeld en bij problemen kreeg je spoedig antwoord. Voor herhaling vatbaar!

  8 september 2019

  Vande Capelle

 • Bedankt voor de goede service en tot volgend jaar.
  Dit jaar voor het tweede keer een budget reisje geboekt met Send me Anywhere en dit jaar kwamen we uit in Praag. Een super mooie stad, vluchten en hotel waren weer goed geregeld! Send me Anywhere, bedankt voor de goede service en tot volgend jaar.

  3 september 2019

  Janssen

Bekijk meer

Send Me Anywhere

 • Alleen reizen naar veilige bestemmingen
 • Altijd de beste prijs/kwaliteit-verhouding
 • Iedere reis is uniek
 • Bepaal zelf het thema van je reis
 • Eerlijke deals met ANVR-voorwaarden
 • Goed bereikbare klantenservice, ook tijdens de reis